Functioneren/Beoordelen

Functionerings-, en beoordelingsgesprekken leiden tot een betere ontwikkeling van medewerkers. En ze dragen bij aan de groei van je organisatie. HRM Arena ontwikkelt en implementeert een goedlopende HR cyclus en voert deze waar nodig periodiek voor je uit.

We zien dat in veel ondernemingen de HR-cyclus niet of slechts voor een deel wordt uitgevoerd. Zonde. Want juist met een goed ingerichte HR-cyclus kun je medewerkers feedback geven, beter sturen en verder ontwikkelen.

Doel van het functioneringsgesprek

In een functioneringsgesprek kijken manager en medewerker naar de wijze van functioneren van de medewerker. Doel van het functioneringsgesprek is om sterke en zwakke punten in het functioneren aan het licht te krijgen en afspraken te maken voor verbetering. In de meeste gevallen worden functioneringsgesprekken met een zekere regelmaat gevoerd, eens of tweemaal per jaar. Een functioneringsgesprek heeft een wat informeel karakter. Zowel manager als medewerker kunnen onderwerpen op de gespreksagenda zetten en daar samen hun ideeën en gedachten bij geven.
Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over te behalen doelen en resultaten, te volgen opleidingen, verbeterpunten in gedrag of functioneren en afspraken over het vervolg van de loopbaan.
Een functioneringsgesprek is geen beoordeling; het kan dan ook niet dienen als basis om (negatieve) rechtspositionele besluiten te nemen. Het functioneringsgesprek is dus geen belonings- of afreken instrument.

Doel van het beoordelingsgesprek

In een beoordeling legt de manager, in zijn/haar rol als beoordelaar, een beargumenteerd oordeel vast over het functioneren van de medewerker. Anders dan bij het functioneringsgesprek, staat in de beoordeling het oordeel van de manager over het functioneren van de medewerker centraal. De beoordeling is een formeel instrument, op grond waarvan rechtspositionele besluiten genomen kunnen worden. De setting van het beoordelingsgesprek is daarom formeler dan bij het functioneringsgesprek.

De beoordeling bestaat uit een oordeel over de wijze van uitvoeren van de functieonderdelen. Daarom is de functiebeschrijving altijd onderdeel van de beoordeling. Daarnaast bestaat de beoordeling uit een oordeel over kennis, vaardigheden en gedrag van de medewerker (competenties).

Doorgaans wordt een beoordeling gemaakt als er een belangrijke rechtspositionele beslissing wordt genomen, zoals een bevordering of wijziging van de functie-inhoud, salarisverhoging, ongeschiktheid voor de functie of een voorgenomen ontslag.

Functionerings-, en beoordelingssyteem

De jarenlange ervaring binnen HRM Arena heeft er voor gezorgd dat HRM Arena in eigen beheer een transparant functionerings- en beoordelingssysteem heeft kunnen ontwikkelen. Een systeem dat je in staat stelt de ontwikkeling van je medewerkers op een eenvoudige een eenduidige manier te monitoren. Uitgangspunt in dit systeem wordt gevormd door je ondernemersdoelstellingen. Het systeem wordt daarom ook als een maatwerkoplossing opgeleverd. Voor meer informatie nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over functioneren of beoordelen.