Bijzonder uitstel van belastingbetaling gedurende de eerste drie maanden

De uitbraak van het coronavirus brengt ook ondernemers in aanzienlijke liquiditeitsproblemen. Onderdeel van de maatregelen om de ondernemer bij deze problemen tegemoet te komen, vormt een nieuwe bijzondere uitstelfaciliteit. Deze faciliteit geldt voor de omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Ook de dga kan aanspraak maken op deze faciliteit. De dga en de vennootschap waarin deze deelneemt, kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen als zij als gevolg van het coronavirus de verschuldigde belastingen niet (tijdig) kunnen betalen.

Voor de dga betekent dit dat hij vooral meer liquiditeitsruimte krijgt voor de verschuldigde inkomstenbelasting en omzetbelasting. Voor de vennootschap waarin de dga deelneemt, kunnen de invorderingsfaciliteiten soelaas bieden bij verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting die de vennootschap tijdelijk niet kan betalen. Er moet dan uiteraard wel sprake zijn van verschuldigde belasting. Dit betekent dat in ieder geval al aangifte moet zijn gedaan en een aanslag moet zijn opgelegd. Belang is echter wel om rekening te houden met het feit dat bij de loonbelasting en btw in beginsel geen aanslag wordt opgelegd wat voor de melding betalingsonmacht een relevant gegeven is.

Het bijzondere van deze uitstelfaciliteit is dat het uitstel automatisch voor drie maanden geldt. Er hoeft geen additionele informatie of verklaring van een derde te worden overlegd en verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden niet opgelegd of teruggedraaid.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling voor een termijn langer dan drie maanden

Langer uitstel van betaling vanwege de uitbraak van coronavirus is ook mogelijk, maar dan moet de dga nadere informatie verstrekken. Nog niet duidelijk is welke informatie dan wordet verlangd. Het is daarom financiële ontwikkelingen vanaf aanvang zo goed mogelijk te blijven documenteren. Een zogenoemd coronadagboek kan bij een eventuele latere controle nuttig zijn. Daarin kan de dga annuleringen van offertes en opdrachten, de bevestigingen van die annuleringen en de omzet en kosten die met die annuleringen samenhangen, bijhouden. Verstandig is bovendien om de investeringen en overige kosten, zoals advieskosten, die met de coronacrisis samenhangen, goed bij te houden. Op deze wijze kan de dga nog beter onderbouwen dat het bijzonder uitstel van betaling niet zonder reden is aangevraagd.

Naast het bijzonder uitstel van betaling vanwege de uitbraak van het coronavirus, kunnen ook de reguliere uitstelfaciliteiten soelaas bieden.

Verlaging rente belasting- en invorderingsrente

Een andere faciliteit die de dga en zijn vennootschap de nodige ‘ademruimte’ kan bieden, vormt de verlaging van de belastingrente en invorderingsrente. Zo heeft het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4 naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden van de dga en zijn vennootschap.

Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle belastingen tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Voor de vennootschap waarin de dga deelneemt, betekent dit voor de vennootschapsbelasting een verlaging van 8 naar 0,01%. Voor de overige door de vennootschap verschuldigde belastingen, waaronder de loonbelasting, betekent dit een verlaging van 4 naar 0,01%. Voor de dga betekent dit dat de belastingrente voor al de door hem of haar verschuldigde belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, wordt verlaagd van 4 naar 0,01%.

Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli 2020 in. Voor de overige belastingen gaat de tijdelijke verlaging van de belastingrente (naar alle waarschijnlijkheid) al vanaf 1 juni 2020 in.

Aansprakelijkheidsaspecten

De dga van de vennootschap is als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vennootschap verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting, indien de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld. Het is dus van belang dat het feit dat de vennootschap onmachtig is de verschuldigde loon- en omzetbelasting te betalen tijdig wordt gemeld. Voor de loonbelasting over de maand februari 2020 betekent dit dus dat de melding uiterlijk op 14 april 2020 moet worden gedaan.

Op dit moment is niet duidelijk of het feit dat bijzonder uitstel van betaling is verzocht vanwege de uitbraak van het coronavirus ook inhoudt dat tijdig een melding betalingsonmacht is gedaan. Beroepsorganisaties hebben hierover inmiddels vragen gesteld. Het advies is dan ook om naast het verzoek om bijzonder uitstel van betaling ook een melding te doen van betalingsonmacht om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te verkleinen.

In de praktijk

Naar verwachting houdt de uitbraak van het coronavirus de dga de komende tijd nog bezig. Belangrijk is dat de verschuldigdheid van belastingen niet uit het oog wordt verloren. Ook de dga en de vennootschap waarin wordt deelgenomen, kunnen aanspraak maken op diverse invorderingsfaciliteiten. Hier moet de dga dan wel zelf om verzoeken. Bovendien bestaat nog onduidelijkheid wat de toepassing van de nieuwe invorderingsfaciliteiten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s van de dga betekenen. Het advies is dan om het zekere voor het onzekere te nemen en proactief te handelen (en waar nodig dus te melden). Het is overigens niet ondenkbaar dat er nog nieuwe en wellicht (ook voor de dga) ruimere faciliteiten beschikbaar komen.

Bron: XpertHR