De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt er aan. Deze nieuwe wet beoogt, zoals de naam al aangeeft, de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. De bedoeling is om de kloof tussen flexibele arbeidsrelaties en vaste arbeidsrelaties te verkleinen. Op 28 mei jl. is deze nieuwe wet aangenomen in de eerste kamer. Met ingang van 1 januari 2020 zal deze nieuwe wet in werking treden.

De WAB brengt wijzigingen voor:

 1. Ketenregeling
 2. Oproepovereenkomst
 3. Payrolling
 4. WW-premiedifferentiatie
 5. Ontslaggrondenstelsel: toevoeging cumulatiegrond (i-grond)
 6. Transitievergoeding

In de komende weken een overzicht van de wijzigingen die de WAB met zich mee gaat brengen. Afgelopen week heb ik stilgestaan bij de wijzigingen voor de ketenregeling. Ditmaal wat meer over de oproepovereenkomst.

WAB2

Ad.2)    De oproepovereenkomst

Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur.

Bij continuering van het dienstverband na twaalf maanden (dit is niet verplicht!), moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren.

Nieuwe definitie oproepovereenkomst art. 7:628a lid 9 BW:

De oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de arbeidsomvang niet is vastgelegd (per maand of per jaar) of waarbij er geen recht op loon is als er niet gewerkt wordt door oorzaak voor rekening van werkgever (op basis van art. 7:628 lid 5 of 7 of 7:691 lid 7 BW).

Dan gaat het over:

 • Nulurencontract
 • Min-max contract
 • Arbeidsovereenkomst waarin loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten (1ste 6 mnd of 78 weken)

Het gaat dan niet over:

 • Consignatiediensten (piket/wachtdiensten) Atw
 • Bereikbaarheidsdiensten gezondheidszorg
 • Aanwezigheidsdiensten(slaapdiensten)

Rechten en verplichtingen:

a)      De oproepkracht heeft recht op minimaal 3 uur loon (als er minder dan 3 uur is gewerkt)

b)     De oproepkracht is niet verplicht gehoor te geven aan een oproep als deze niet tenminste 4 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail bekend wordt gemaakt.

c)      Er is recht op loon bij intrekking of wijziging van de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de arbeid (loon conform oorspronkelijke oproep)

Voorbeelden:

Als werknemer op maandag 21 augustus wordt opgeroepen om op 25 augustus te komen werken van 8.00 – 13.00 uur, wat op 23 augustus wordt ingetrokken, dan dient 5 uur te worden betaald.

Er is een oproep gepland van 9.00 – 13.00 uur wat wordt gewijzigd in 10.00 – 14.00 uur. Werknemer heeft recht op 5 uur loon

Er is een oproep gepland van 9.00 – 13.00 uur wat wordt gewijzigd in 13.30 – 17.30 uur. Werknemer heeft recht op 8 uur loon

Werkgever moet dit loon betalen ook al heeft hij de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten. Doet werkgever dit niet:

 • Dan kan werknemer tot 5 jaar na dato loonvordering instellen met wettelijke rente en wettelijke verhoging (max 50%)
 • Dan kan een uitzendkracht ook de inlener aanspreken voor betaling

d)     De werkgever krijgt de verplichting om na 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang zonder uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit aanbod dient tenminste gelijk aan gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand in de voorgaande 12 maanden te zijn. Bij de berekening periode van 12 maanden tellen arbeidsovereenkomsten die elkaar met max 6 maanden hebben opgevolgd samen (minus de onderbrekingen). Het aanbod moet elektronisch of schriftelijk plaatsvinden en de werknemer heeft een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden, waarbij het werknemer ook vrij staat het aanbod te weigeren. Indien de werknemer op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden werkzaam is dan is de werkgever verplicht binnen 1 maand een aanbod te doen (Feitelijk uiterlijk per 1 februari 2020).

Indien er echter geen aanbod wordt gedaan:

 • Dan heeft werknemer recht op loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen (ook als er geen werk is).
 • De werknemer kan dit tot 5 jaar na dato vorderen met wettelijke rente en wettelijke verhoging (max 50%).
 • Kan de uitzendkracht de inlener aanspreken voor betaling.

e)     Verplichting voor de werkgever om de oproepkracht schriftelijk te informeren dat er sprake is van een oproepovereenkomst

f)       De werkgever heeft de verplichting om op de salarisstrook te vermelden dat er sprake is van een oproepovereenkomst

g)      Een oproepkracht met nul-urencontract heeft een opzegtermijn van 4 dagen (of de kortere bij cao afgesproken termijn)